Senior PHP Developer - Film and Broadcasting (Symfony 3)